Dorośli początkujący

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA
18:45 – 19:45

Jak zacząć?
Wystar­czy przyjść ok 10 minut przed tre­nin­giem i zgło­sić chęć ćwi­cze­nia pro­wa­dzą­cemu icon smile młodzież szkolna początkująca
Oczy­wi­ście można przy­glą­dać się tre­nin­gowi ale naj­le­piej na próbę wziąć w nim udział.
Każdy kto chce trenować Taekwon-Do, powinien wypełnić kartę zgłoszeniową otrzymaną od instruktora.

Strój: dłuż­sze spodnie dre­sowe i T-shirt.
Tre­nu­jemy boso. Warto mieć klapki by przejść z szatni do sal tre­nin­go­wych.
Zalecamy wziąć ze sobą wodę w nie­tłu­ką­cej butelce.

Taekwon-Do to 100% satysfakcji!

Zapew­niamy:
* naukę sku­tecz­nej samo­obrony
* kadrę na naj­wyż­szym pozio­mie
* cie­kawe tre­ningi
* egza­miny na kolejne stop­nie
* zimowe i let­nie wyjazdy tre­nin­gowe
* dla chęt­nych moż­li­wość rywalizacji

Na wiele pytań znajdą Pań­stwo odpo­wie­dzi TUTAJ.
Zawsze jed­nak warto zwró­cić się z dodat­ko­wymi pyta­niami do instruktora.

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA