Pytania i odpowiedzi

1. Czy można roz­po­cząć tre­ningi w dowol­nym cza­sie, np. w stycz­niu, lutym, czy też należy cze­kać do wrze­śnia?
Nabory (zwią­zane z reklamą) orga­ni­zo­wane są raz w roku, ale tre­ningi można roz­po­cząć w dowol­nym cza­sie. Z pew­no­ścią sobie poradzisz.

2. Czy mogę wziąć udział w tre­ningu “na próbę”?
Tak. Po uprzed­nim zgło­sze­niu się do instruk­tora, ist­nieje moż­li­wość spraw­dze­nia się na pierw­szym treningu. Zapraszamy.

3. Czy wyma­gane jest posia­da­nie spe­cjal­nego stroju na tre­nin­gach?
Począt­kowo wystar­czą spodnie dre­sowe i koszulka. W gru­pie począt­ku­ją­cej Dobok (strój TKD), nabywa się dopiero po kilku tygodniach tre­ningu. Jeśli ktoś ma ochotę, nabywa strój wcześniej.

4. Noszę oku­lary. Czy mogę tre­no­wać?
Nosze­nie oku­la­rów nie prze­szka­dza w tre­ningu. Wielu ćwi­czą­cych z wadą wzroku używa oku­la­rów oraz socze­wek kontaktowych.

5. Czy Taekwon-do mogą ćwi­czyć dziew­częta? Czy mogła­bym tre­no­wać razem z mamą?
Na oba pyta­nia jest jedna odpo­wiedź. Tak. W naszym Klu­bie dziew­częta sta­no­wią liczną grupę. Świet­nie dają sobie radę. Z powo­dze­niem tre­nują rów­nież rodzice. W Pol­sce i na świe­cie, kobiety i dziew­częta są posia­dacz­kami wyso­kich stopni szko­le­nio­wych i mistrzow­skich. Odno­szą w Taekwon-do wiele suk­ce­sów zarówno w tre­ningu samoobrony jak i w spo­rcie (walki, testy siły, tech­niki spe­cjalne, układy).

6. Mam 38, 40, 49 lat… Oba­wiam się że to nie jest za późno by roz­po­cząć tre­ningi Taekwon-Do?
Skądże. Kilkanaście osób tre­nu­ją­cych w naszym klu­bie prze­kro­czyło ten wiek. W swym tre­ningu sygna­li­zują pewne trud­no­ści przy roz­cią­ga­niu jednak zde­cy­do­wa­nie szyb­ciej poj­mują np. więk­szość tech­nik (w tym samo­obronę).
Czło­wiek jest w sta­nie osią­gnąć bar­dzo wiele — zwłasz­cza w tre­ningu Taekwon-Do — jeśli odpo­wied­nio ćwi­czy.
Twórca Taekwon-do gen. Choi, ćwi­czył razem ze swo­imi stu­den­tami w wieku 80 lat.

7. Czy są jakieś zdro­wotne prze­ciw­wska­za­nia tre­ningu Taekwon-Do? Kto nie powi­nien tre­no­wać?
Każdy, kto chciałby uczyć się Taekwon-Do powi­nien uzy­skać sto­sowne zaświad­cze­nie od swo­jego leka­rza o dobrym sta­nie zdro­wia. For­mu­larz zaświad­cze­nia dołą­czony jest do dekla­ra­cji przy­stą­pie­nia do Klubu. Ist­nieją pewne ogra­ni­cze­nia. Nie powinny tre­no­wać osoby chore na padaczkę oraz osoby z trwa­łym uszko­dze­niem krę­go­słupa.
W przypadku wątpliwości warto zasięgnąć opinii lekarza specjalisty.

8. Czym jest Taekwon-Do?
Taekwon-Do to kore­ań­ska sztuka walki – bar­dzo sku­teczna w samo­obro­nie — opra­co­wana naukowo przez gen. Choi Hong Hi na pod­sta­wie tech­nik uży­wa­nych przez wieki m.in. w Korei.

9. Czy muszę brać udział we wszyst­kich tre­nin­gach w tygo­dniu ?
Każdy tre­nuje Taekwon-Do tyle razy w tygo­dniu na ile pozwala mu czas. Instruk­tor pomoże w wybo­rze odpo­wied­niej grupy.

10. Czy obo­wiąz­kowe są starty w zawo­dach Taekwon-Do?
Nie. W zawodach star­tują wyłącznie chętni. Jest to cie­kawe doświad­cze­nie icon smile Pytania i odpowiedzi

11. Moja córeczka ma 6 lat. Czy to dobry wiek by zacząć naukę Taekwon-Do?
Tak. Pro­wa­dzimy zaję­cia w gru­pie dla dzieci w wieku od 6 lat. Wła­śnie dla naj­młod­szych został opra­co­wany pro­gram  Taekwon-Do KIDS. Nauka TKD poprzez zabawę. Dzieci mogą brać udział w zaję­ciach dwa razy w tygodniu.

12. Czy uży­wamy w tre­ningu broni?
Spo­ra­dycz­nie przy ćwi­cze­niach samo­obrony uży­wamy np. spe­cjal­nych, gumo­wych atrap broni. Naj­waż­niej­szą jed­nak broń taekwon­doka ma zawsze przy sobie — swój umysł, swoje nogi i ręce.