Klub

Klub Spor­towy Taekwon-do “PO-EUN” w 2008 roku obcho­dził dzie­się­cio­le­cie tre­nin­gów Taekwon-do w Star­gar­dzie.
Pierwsze treningi w Stargardzie prowadziliśmy w lutym 1998 roku jako filia klubu szcze­ciń­skiego.
Rozpoczęliśmy szkolenia tuż po egza­mi­nie tre­nera na czarny pas (I Dan otrzy­mał 28.12.1997 roku w Lubli­nie).

Tre­nu­jemy od początku w tym samym miej­scu: w Szkole Podstawowej nr 11 => Os.Zachód B 15 w Star­gar­dzie.

Taekwon-Do to nie tylko zwin­ność, szyb­kość, siła fizyczna i umie­jęt­ność sku­tecz­nej samo­obrony. Rów­nie ważnym jest budowanie pew­no­ści sie­bie i siły cha­rak­teru poprzez zma­ga­nia się z wła­snymi ogra­ni­cze­niami i sła­bo­ściami pod­czas tre­nin­gów.
To przede wszyst­kim sys­tem war­to­ści zbu­do­wany na pię­ciu zasa­dach.

Ćwi­czący w krót­kim cza­sie opa­no­wują pod­sta­wowe ele­menty bar­dzo sku­tecz­nej samo­obrony. Ele­menty te są wple­cione m.in. w sys­temy szko­le­nia jed­no­stek anty­ter­ro­ry­stycz­nych na całym świecie.


OFERUJEMY:

 • kadrę na naj­wyż­szym pozio­mie,
 • pro­fe­sjo­nal­nie pro­wa­dzone tre­ningi,
 • świetną loka­li­za­cję i godziny zajęć,
 • regu­larne egza­miny,
 • let­nie i zimowe obozy tre­nin­gowe,
 • moż­li­wość rywa­li­za­cji spor­to­wej,
 • szko­le­nia samo­obrony
 • oraz wiele dodat­ko­wych zajęć.

ZAPRASZAMY:

 • dzieci (6-9 oraz 10-14 lat),
 • mło­dzież szkolną
 • doro­słych,
 • szu­ka­ją­cych aktyw­nego wypo­czynku,
 • chcą­cych nauczyć się sku­tecz­nej samoobrony.

Nad­szedł czas aby­ście
czuli się bezpiecznie!


MŁODZIEDŻ I DOROŚLI

Od początku klub rozwija się dynamicznie. Najczęściej to właśnie rodzice polecają sobie nasze treningi. To dla nas najlepsza rekomendacja! Trenujący Taekwon-Do w naszym klubie mają do dyspozycji szereg sprzętu treningowego, tarcz, pacek, rurek, piłek. Treningi są interesujące i sprawiają wszystkim wielką satysfakcję. Ćwi­czy z nami wiele rodzeństw.

Sporą grupę wśród ćwi­czą­cych sta­no­wią dziew­częta. Bar­dzo czę­sto wraz ze swo­imi pocie­chami tre­nują rodzice. Każdy ćwi­czący ma do dys­po­zy­cji 2 do 3 tre­nin­gów tygo­dniowo (chętni ćwi­czą nawet czę­ściej). Każdy dosto­so­wuje swój plan do moż­li­wo­ści cza­so­wych. Ist­nieje też moż­li­wość lek­cji indywidualnych.

DZIECI

Spe­cjal­nie dla nich stwo­rzy­li­śmy pro­gram nauki Taekwon-Do. Świetna zabawa i nauka! Dzięki zaję­ciom dzieci są zdrow­sze, spo­koj­niej­sze i pew­niej­sze sie­bie (w pozy­tyw­nym zna­cze­niu). Lep­sza kon­cen­tra­cja w szkole i pra­wi­dłowy roz­wój fizyczny oraz moralny to dodat­kowe atuty zajęć. Zapra­szamy do galerii do obej­rze­nia zdjęć z treningów.


Na wiele pytań znajdą Pań­stwo odpo­wie­dzi TUTAJ.
Zawsze jed­nak warto zwró­cić się z dodat­ko­wymi pyta­niami do instruktora.

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA