INSTRUKTOR

Jakub Jegliński

606 802 692

VII Dan, Mistrz Taekwon-Do ITF (Sahyun Nim).

Ceniony lek­tor języka angiel­skiego (po latach pracy w Centrum Języków Obcych uczy już wyłącznie indywidualnie).

Mgr ekonomii. Manager.

Płetwonurek ratownik (Rescue Diver). Instruk­tor fitness. Instruktor snow­bo­ardu.

Wie­lo­krotny meda­li­sta Mistrzostw Pol­ski i Pucha­rów Pol­ski w Taekwon-Do wyróżniany w plebiscytach „Sportowiec Roku”.

Pasje: sztuki walki, podróże, jazda motocyklem, języki obce, sporty eks­tre­malne, jazda konna.

Szkolenia (link).
Egzaminy na stopnie Dan (link).
Osiągnięcia sportowe (link).

 

Tłu­macz m.in. pod­czas nego­cja­cji ITF z GAISF (Monako — 2003). Pilot i tłu­macz — Mistrzostwa Świata TKD (Warszawa, 2003). Pomoc przy orga­ni­za­cji Mistrzostw Europy (Tam­pere, Fin­lan­dia 2004). Tłu­ma­cze­nia i nad­zór orga­ni­za­cyjny — Mistrzostwa Świata (Dort­mund, Niemcy 2005).

Absol­went kur­sów m.in. w Cen­trum Szko­le­nia Spe­cjal­nego (przy­go­to­wa­nie do służby w jed­nost­kach anty­ter­ro­ry­stycz­nych — 1992, 1993). Instruk­tor rekre­acji od 1993 roku…

Instruk­tor sportu (kurs PZTKD w 2001)— spe­cja­li­za­cja Taekwon-Do (uprawnienia UKFIS). Posiada upraw­nie­nia kie­row­nika pla­có­wek wypo­czynku dzieci i mło­dzieży. Instruk­tor fit­ness (spin­ning, Power Gym, TaeBo). Płe­two­nu­rek (Rescue Diver- PADI – płetwonurek ratownik).
Uwiel­bia snow­bo­ard (instruktor), lubi narty. Pasjo­nat jazdy rowe­ro­wej i motocyklowej. Lubi jazdę konną i windsurfing.
Lek­tor języka angiel­skiego (od 2006) — Cen­trum Języ­ków Obcych “Effekt” w Stargardzie. Obecnie uczy już wyłącznie indywidualnie.

Zain­te­re­so­wa­nie sztu­kami walki pod­sy­cały książki i kino. Szu­ka­jąc wzor­ców pró­bo­wał m.in. Ju-jitsu (sem­pai — asy­stent instruk­tora), Judo, Aikido, Karate Sho­to­kan, Kali Eskrima. Ćwi­cząc Ju-jitsu, brał udział w wielu szko­le­niach i poka­zach jako UKE (osoba na któ­rej wyko­ny­wane są tech­niki). Zain­te­re­so­wa­nie Taekwon-Do roz­bu­dziły tre­ningi m.in z Andrze­jem Bry­lem (III Dan TKD ITF), oraz operatorami grup anty­ter­ro­ry­stycz­nych (wielu z nich posia­dało stop­nie Dan w Taekwon-Do).

Tre­ningi Taekwon-Do roz­po­czął we wrze­śniu 1993 (choć na peł­nych obro­tach w 1994 roku), w sek­cji Pio­tra Rze­pec­kiego (wtedy 1 Gup). Więk­szość ćwi­czą­cych w tam­tym okre­sie pamięta go jako “Week­end” — od koszulki z takim napi­sem.

Po roz­pa­dzie sek­cji roz­po­czyna tre­ningi u Grze­go­rza Puzo­nia (wtedy I Dan). Zawsze trenuje w cza­sie wyjaz­dów.
W latach 90′ tre­nuje w Nowym Jorku pod okiem Vincent’a Affa­ti­gato V Dan (obec­nie VIII Dan). Po nie­spełna 4 latach tre­nin­gów, 28 grud­nia 1997 zdaje egza­min na I Dan (prze­wod­ni­czący komi­sji — Kim Jong Su).

W lutym 1998 otwiera filię szcze­ciń­skiego klubu Taekwon-Do w Star­gar­dzie Szcze­ciń­skim, która w marcu 2001 zostaje prze­kształ­cona w KST “PO-EUN”.

W 1999 roku (20 czerwca), zdaje kolejny egza­min — tym razem na II Dan (prze­wod­ni­czący komi­sji — Kim Jong Su).

We wrze­śniu 2002, otrzy­muje pro­mo­cję na sto­pień III Dan (prze­wod­ni­czący komi­sji — Ri Myong Chol).

8 paź­dzier­nika 2003 roz­po­czyna cykl kur­sów samo­obrony dla kobiet. Patro­na­t nad kursami objął Pre­zy­dent Star­gardu Szcze­ciń­skiego Pan Sła­wo­mir Pajor. Do końca 2003 roku, zostało prze­szko­lo­nych ponad 100 pań. Do czerwca 2004 roku ok 270!

W stycz­niu 2004 w VIII ple­bi­scy­cie “Spor­to­wiec 2003 roku”, z rąk Pre­zy­denta Mia­sta Star­gardu Szcze­ciń­skiego otrzy­muje wyróżnienie.
Do 2004 roku, tre­ner brał udział w zaję­ciach pro­wa­dzo­nych w Szcze­ci­nie przez meda­li­stę MS, ME oraz MP Grze­go­rza Puzonia.
W IX ple­bi­scy­cie “Spor­to­wiec Roku” (luty 2005), organizowanym przez “Głos Szcze­ciń­ski” i Urząd Miej­ski w Stargardzie Szczecińskim, z rąk Pre­zy­denta Mia­sta Star­gardu Szcze­ciń­skiego po raz kolejny otrzy­muje wyróżnienie.

Po pomyśl­nie zda­nym egza­mi­nie w mię­dzy­na­ro­do­wym gro­nie (jedyny Polak w gru­pie), 9.10.2005 uzy­skuje sto­pień IV Dan. W skład komi­sji egza­mi­na­cyj­nej wcho­dzili mistrzo­wie GM Tran IX Dan, Marano VIII Dan, Traj­ten­berg VIII Dan, Bos VIII Dan oraz McCal­lum VIII Dan.

W stycz­niu 2010 (22–24) tre­ner brał udział w mię­dzy­na­ro­do­wym kur­sie instruk­tor­skim Taekwon-Do w War­sza­wie. Zaję­cia pro­wa­dzili mistrzowie Marano IX Dan, Traj­ten­berg IX Dan oraz Bos VIII Dan. Po 3 dniach szko­le­nia i egza­mi­nie 24.01.2010 zdaje z wyróżnieniem na V Dan.

15 czerwca 2014 we Wro­cła­wiu, po pomyśl­nie zda­nym egza­mi­nie, tre­ner otrzy­muje z wyróż­nie­niem sto­pień VI Dan. Komi­sji prze­wod­ni­czył mistrz Ung Kim Lan IX Dan. W skład komi­sji egza­mi­na­cyj­nej wcho­dzili: Zbi­gniew Bujak VII Dan, Janusz Gut­kow­ski VII Dan oraz Zbi­gniew Semp VI Dan.

20 czerwca 2020 przystępuje do egzaminu w Dortmundzie (Niemcy). W skład komisji egzaminacyjnej wchodzili: Ung Kim Lan – IX Dan oraz Rolf Becking – IX Dan (dyrektor techniczny ITF Deutschland). Po pomyślnie zdanym egzaminie, Jakub Jegliński uzyskuje stopień VII Dan i tytuł mistrza.

Zawsze znajduje czas na trening. Szkoli się nieustannie, przekazując z pasją wiedzę i umiejętności.