Układy formalne (TUL)

„Nawet czło­wiek żyjący 100 lat, w porów­na­niu z wiecz­no­ścią jest tylko mniej niż chwilą.

Dla­tego my,  śmier­tel­nicy jeste­śmy niczym wię­cej jak tylko podróż­nymi prze­cho­dzą­cymi obok wiecz­no­ści w ciągu jed­nego dnia.

Z tego powodu jest oczy­wi­ste, iż żaden z nas nie może żyć dłu­żej niż mu prze­zna­czone. Mimo to wielu ludzi czyni sie­bie nie­wol­ni­kami mate­ria­li­zmu, tak, jakby mieli żyć tysiąc lat.

Są jed­nak i tacy, któ­rzy sta­rają się o prze­ka­za­nie dobrego testa­mentu ducho­wego następ­nemu poko­le­niu, zysku­jąc w ten spo­sób nie­jed­no­krot­nie nie­śmier­tel­ność. Ten stan wynika z faktu, że duch jest wieczny, a mate­ria ulotna i dla­tego musimy sta­rać się zosta­wić dla dobra ludzi to, co było w nas naj­lep­sze.

Uwa­żam, że zosta­wie­nie po sobie takiej spu­ści­zny powinno być naj­waż­niej­szą rze­czą w życiu każ­dego czło­wieka. Ja pozo­sta­wiam ludziom Taekwon-do jako ślad czło­wieka zmierz­chu XX wieku.

Dwa­dzie­ścia cztery Tul (układy form rucho­wych) odpo­wia­dają 24 godzi­nom, jed­nemu dniu, całemu życiu, które odda­łem i poświę­ci­łem dla Taekwon-do.”

“Układy — wła­ściwe pozy­cje, pra­wi­dłowa tech­nika. Układy można ćwi­czyć zawsze nie­za­leż­nie od wieku, w prze­ci­wień­stwie do spa­ringu czy tech­nik spe­cjal­nych.”

Gene­rał Choi Hong Hi.

 

Zasady pra­wi­dło­wego wyko­ny­wa­nia układów:

  1. Każdy układ powi­nien roz­po­czy­nać i koń­czyć dokład­nie w tym samym miejscu.
  2. Przez cały czas wyko­na­nia układu należy zacho­wy­wać poprawne uło­że­nie wszyst­kich czę­ści ciała.
  3. W odpo­wied­nich momen­tach należy prze­cho­dzić od napię­cia do roz­luź­nie­nia mięśni.
  4. Ruch powi­nien być zwol­niony lub przy­spie­szony w zależ­no­ści od inter­pre­ta­cji wyko­ny­wa­nej formy.
  5. Przed przy­stą­pie­niem do nauki kolej­nego układu należy dokład­nie opa­no­wać układ poprzedni.
  6. Ćwi­czący powi­nien znać cel każ­dego ruchu układu.
  7. Każdy ruch powi­nien być wyko­nany moż­li­wie najrealniej.
  8. Tech­niki ataku i obrony, nożne i ręczne, w lewą i w prawą stronę powinny być wyko­ny­wane jednakowo.
  9. Ćwi­czący powi­nien znać nazwy wyko­ny­wa­nych tech­nik, oraz sym­bo­likę układu.
Saju Jirugi + Saju Magki
                                Chon Ji                                 Dan Gun                                 Do San
                                Won Hyo                                 Yul Gok                                 Joong Gun
                                Toi Gye                                 Hwa Rang                                 Cho­ong Moo

 

Układy Dan