Chon Ji

Chon-Ji

19 ruchów

Nazwa układu dosłow­nie ozna­cza Niebo-Ziemia i w Azji inter­pre­to­wana jest jako stwo­rze­nie świata lub począ­tek ludz­ko­ści. Pierw­sza część sym­bo­li­zuje niebo, druga ziemię.

 

X 200x200 Chon Ji