Yoo-Sin

Yoo-Sin
68 ruchów
Było to nazwi­sko gene­rała Kim Yoo Sin, naczel­nego wodza z cza­sów dyna­stii Silla. Gene­rał odgry­wał ważną rolę w połą­cze­niu państw Gogu­ryeo i Baekje przez Silla.
68 ruchów nawią­zuje do ostat­nich dwóch cyfr roku 668, w któ­rym trzy kró­le­stwa zostały zjed­no­czone.
Pozy­cja goto­wo­ści ma nasu­wać sko­ja­rze­nie z mie­czem trzy­ma­nym raczej po pra­wej niż po lewej stro­nie,
sym­bo­li­zu­ją­cym błąd Yoo Sina ( nieprze­strze­ga­nia kró­lew­skich roz­ka­zów) i walki z pomocą zagra­nicz­nych sił zbroj­nych
(chiń­ska dyna­stia Tang) prze­ciw swo­jemu wła­snemu ludowi (Gogu­ryeo i Baekje).