So-San

So-San
72 ruchy
Nazwa pocho­dzi od pseu­do­nimu mni­cha Choi Hyong Ung z cza­sów dyna­stii Lee (prze­łom XVI i XVII wieku),
twórcy klasz­tor­nych sił zbroj­nych dla wspar­cia dzia­łań wojen­nych,
zmie­rza­ją­cych do odpar­cia najazdu Japoń­czy­ków na pół­wy­sep (1692).