Po-Eun

Po-Eun
36 ruchów
Pseu­do­nim czter­na­sto­wiecz­nego poety i naukowca Chong Mong-Chu. Był on wybit­nym uczo­nym neo­kon­fu­cjań­skim cza­sów dyna­stii Goryeo. Jego wiersz “Nie będę słu­żył dru­giemu panu choć­bym miał być ukrzy­żo­wany sto razy” zna każdy Kore­ań­czyk.
Dia­gram układu – linia pro­sta, sym­bo­li­zuje lojalność.