2 grupy dla początkujących dzieci: 5-8 oraz 9-14 lat

KIEDY TRENUJEMY?

 

Dzieci 5-8 lat

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA
17:00 – 17:40
Nowa sala – pod łącznikiem po lewej stronie głównego wejścia do Szkoły Podstawowej 11(Gimnazjum 4) od strony bloku B 14.
Zapraszamy na próbne zajęcia!

Dzieci 9-14 lat

WTOREK, CZWARTEK
17:45 – 18:35
Nowa sala – pod łącznikiem po lewej stronie od głównego wejścia do Szkoły Podstawowej nr 11 (Gimnazjum 4) od strony bloku B 14.
Zapraszamy na próbne zajęcia!


JAK ZACZĄĆ?

Wystar­czy przyjść z dziec­kiem ok 10 minut przed tre­nin­giem, zgło­sić chęć ćwi­cze­nia pro­wa­dzą­cemu i.…jużicon smile dzieci w wieku 5 8 lat, początkujący Oczy­wi­ście można przy­glą­dać się tre­nin­gowi — zachę­camy zwłasz­cza w pierw­szych dniach. Jeśli zde­cy­du­je­cie się Pań­stwo na przy­godę z Taekwon-Do — prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej.
Strój: dłuż­sze spodnie dre­sowe i T-shirt. Tre­nu­jemy boso. Warto wziąć klapki by przejść z szatni do sal tre­nin­go­wych. Tem­pe­ra­tura w sali jest kom­for­towa dla tre­nu­ją­cych – dosto­so­wana do warun­ków atmos­fe­rycz­nych (pod­łoga jest cie­pła rów­nież zimą).
Zalecamy wziąć wodę w nie­tłu­ką­cej butelce.

Taekwon-Do to 100% radości!
Zapraszamy
😀

 


 

ZAPEWNIAMY:

zabawę i naukę Taekwon-Do

kadrę na najwyższym poziomie

treningi z ćwiczeniami korekcyjnymi i wzmacniającymi

egzaminy na stopnie uczniowskie

zimowe i letnie obozy treningowe

kolekcjonerskie karty motywujące dla dzieci

zabawy w TAEKWONDIX

punkty za staranie się na treningach, wymieniamy na nagrody!

dodatkowe zajęcia basenowe (wzmacnianie mięśni, rozciąganie, zabawy)


Na wiele pytań znajdą Pań­stwo odpo­wie­dzi TUTAJ.
Zawsze jed­nak warto zwró­cić się z dodat­ko­wymi pyta­niami do instruktora.

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA