Dorośli początkujący

Kiedy trenujemy?

Prosimy zapoznać się z planem treningowym
Poniedziałki i środy:
18:45 – 20:00

Jak zacząć:
Wystarczy przyjść i zgłosić chęć ćwiczenia prowadzącemu 🙂

Każdy kto chce tre­no­wć Taekwon-Do, powinien wypełnić kartę zgłoszeniową otrzymaną od instruktora.

Strój: dłuż­sze spodnie dre­sowe i T-shirt wystarczą.
Tre­nu­jemy boso więc warto wziąć klapki by przejść z szatni do sal tre­nin­go­wych.
Zalecamy zabrać na trening wodę.

Taekwon-Do to 100% satysfakcji!

Zapew­niamy:
* naukę sku­tecz­nej samo­obrony,
* zajęcia samoobrony dla kobiet (link) 
* kadrę na naj­wyż­szym pozio­mie
* cie­kawe tre­ningi
* egza­miny na kolejne stop­nie
* dla chętnych zimowe i letnie wyjazdy treningowe oraz
* moż­li­wość rywalizacji
* dodatkowe zajęcia basenowe (wzmacnianie mięśni, rozciąganie, zabawy) w cenie!

* Grupy doro­słych i starszej mło­dzieży tre­nują w tym samym cza­sie ale w róż­nych czę­ściach sali.
  Doro­śli mają zmo­dy­fi­ko­wany program szko­le­niowy. Satys­fak­cja gwa­ran­to­wana!