Yul Gok

Yul-Gok

38 ruchów

Nazwa jest pseu­do­ni­mem wybit­nego filo­zofa i uczo­nego Yil (1536–1584) zwa­nego “Kon­fu­cju­szem Korei”. Ilość ruchów sym­bo­li­zuje miej­sce uro­dze­nia na 38 stop­niu sze­ro­ko­ści geograficznej.

yg 200x183 Yul Gok