Ul-ji

Ul-Ji
42 ruchy
Ul-ji nosi nazwę po gene­rale Eulji Mun­deok, który z powo­dze­niem bro­nił Gogu­ryeo prze­ciw inwa­zji Sui prze­pro­wa­dzo­nej przez milion żoł­nie­rzy dowo­dzo­nych przez Yang Je w roku 612. Z pomocą tak­tyki par­ty­zanc­kiej pole­ga­ją­cej na ataku i ucieczce, był w sta­nie znisz­czyć więk­szość sił wroga. Układ kro­ków tej formy odpo­wiada jego nazwi­sku. 42 ruchy odpo­wia­dają wie­kowi autora, gdy opra­co­wał on ten układ.