Układy mistrzowskie (stopnie Dan)

Układy mistrzow­skie:

Kwang-Gae
39 ruchów
Nazwa pocho­dzi
od dzie­więt­na­stego króla dyna­stii Kogurjo Kwang-Gae-Toh-Wang,
który odzy­skał utra­cone tery­to­rium Korei, z dużą czę­ścią
Man­dżu­rii włącznie.


Po-Eun
36 ruchów
Pseu­do­nim
czter­na­sto­wiecz­nego poety i naukowca Chong Mong-Chu. Był on
wybit­nym uczo­nym neo­kon­fu­cjań­skim cza­sów dyna­stii Goryeo. Jego
wiersz “Nie będę słu­żył dru­giemu panu choć­bym miał być ukrzy­żo­wany
sto razy” zna każdy Kore­ań­czyk. Dia­gram układu – linia pro­sta,
sym­bo­li­zuje lojalność.


Ge-Baek
44 ruchy
Nazwi­sko wiel­kiego gene­rała z cza­sów dyna­stii Pek­dze (VII w n.e.).


Eui-Am
45 ruchów
Nazwa pocho­dzi od pseu­do­nimu Son Byong Hi, przy­wódcy w walce o nie­pod­le­głość narodową.

Choong-Jang
52 ruchy
Pseu­do­nim gene­rała Kim Duk Ryang z cza­sów dyna­stii Lee (XIV wiek n.e.)
.

Ju-Che
45 ruchów
Jest to nazwa poję­cia filo­zo­ficz­nego, okre­śla­ją­cego czło­wieka jako byt w pełni wła­da­jący sobą i otoczeniem.

Sam-Il
33 ruchy. Nazwa pocho­dzi od nazwy ruchu
naro­do­wo­wy­zwo­leń­czego zawią­za­nego 1 marca 1919 r. Był
to naj­więk­szy naro­dowy ruchu nie­pod­le­gło­ścio­wego Kore­ań­czy­ków
prze­ciwko cesar­skiej Japo­nii. 33 ruchy w ukła­dzie odpo­wia­dają 33
patrio­tom — zało­ży­cie­lom Ruchu 1 Marca.

Yoo-Sin
68 ruchów
Było to nazwi­sko gene­rała
Kim Yoo Sin, naczel­nego wodza z cza­sów dyna­stii Silla. Gene­rał
odgry­wał ważną rolę w połą­cze­niu państw Gogu­ryeo i Baekje przez
Silla. 68 ruchów nawią­zuje do ostat­nich dwóch cyfr roku 668, w któ­rym
trzy kró­le­stwa zostały zjed­no­czone. Pozy­cja goto­wo­ści ma
nasu­wać sko­ja­rze­nie z mie­czem trzy­ma­nym raczej po pra­wej niż
po lewej stro­nie, sym­bo­li­zu­ją­cym błąd Yoo Sina prze­strze­ga­nia
kró­lew­skich roz­ka­zów walki z pomocą zagra­nicz­nych sił zbroj­nych
(chiń­ska dyna­stia Tang) prze­ciw swo­jemu wła­snemu ludowi (Gogu­ryeo
i Baekje).

Choi-Yong
46 ruchów
Nazwa pocho­dzi od nazwi­ska naczel­nego wodza Choi Yong z cza­sów dyna­stii Koryo (XIV wiek).

Yon-Gae
49 ruchów
Od nazwi­ska gene­rała z cza­sów dyna­stii Kogu­ryo, Yon Gae Somoon (VII wiek n.e.).

Ul-Ji
42 ruchy
Ul-ji nosi nazwę po gene­rale
Eulji Mun­deok, który z powo­dze­niem bro­nił Gogu­ryeo prze­ciw
inwa­zji Sui prze­pro­wa­dzo­nej przez milion żoł­nie­rzy dowo­dzo­nych
przez Yang Je w roku 612. Z pomocą tak­tyki par­ty­zanc­kiej
pole­ga­ją­cej na ataku i ucieczce, był w sta­nie znisz­czyć więk­szość
sił wroga. Układ kro­ków tej formy odpo­wiada jego nazwi­sku. 42 ruchy
odpo­wia­dają wie­kowi autora, gdy opra­co­wał on ten układ.

Moon-Moo
61 ruchów
Nazwa na cześć 30. króla dyna­stii Silla (VII wiek n.e.).


So-San
72 ruchy
Nazwa pocho­dzi od pseu­do­nimu mni­cha Choi Hyong Ung z cza­sów dyna­stii Lee (prze­łom XVIXVII
wieku), twórcy klasz­tor­nych sił zbroj­nych dla wspar­cia dzia­łań
wojen­nych, zmie­rza­ją­cych do odpar­cia najazdu Japoń­czy­ków
na pół­wy­sep (1692).

Se-Jong
24 ruchy
Nazwa pocho­dzi od naj­więk­szego króla kore­ań­skiego, wyna­lazcy alfa­betu kore­ań­skiego w 1443 r.

Tong-Il
56 ruchów
Dosłow­nie „zjed­no­cze­nie” — wyraża pra­gnie­nie połą­cze­nia się podzie­lo­nego od 1945 r. kraju.