Se-jong

Se-Jong
24 ruchy
Nazwa pocho­dzi od naj­więk­szego króla kore­ań­skiego, wyna­lazcy alfa­betu kore­ań­skiego w 1443 r.