Sam-il

Sam-Il
33 ruchy. Nazwa pocho­dzi od nazwy ruchu naro­do­wo­wy­zwo­leń­czego zawią­za­nego 1 marca 1919 r. Był to naj­więk­szy naro­dowy ruchu nie­pod­le­gło­ścio­wego Kore­ań­czy­ków prze­ciwko cesar­skiej Japo­nii. 33 ruchy w ukła­dzie odpo­wia­dają 33 patrio­tom — zało­ży­cie­lom Ruchu 1 Marca.