Ju-che

Ju-Che
45 ruchów
Jest to nazwa poję­cia filo­zo­ficz­nego, okre­śla­ją­cego czło­wieka jako byt w pełni wła­da­jący sobą i otoczeniem.