Toi-Gye

Toi-Gye

37 ruchów

Nazwa jest pseu­do­ni­mem lite­rac­kim wybit­nego filo­zofa i uczo­nego Yi Hwang, wiel­kiego znawcy neo­kon­fu­cjo­ni­zmu.

Ilość ruchów odpo­wiada 37 stop­niom sze­ro­ko­ści geo­gra­ficz­nej, miej­scu jego urodzin.

 

yg 200x183 Toi Gye