Joong Gun

Joong-Gun

32 ruchy

Nazwa pocho­dzi od patrioty kore­ań­skiego Ahn Joong Gun, który doko­nał zama­chu na japoń­skiego guber­na­tora Hiro Bumi Ito odpo­wie­dzial­nego za przy­łą­cze­nie Korei do Japo­nii w 1910 roku.

32 ruchy sym­bo­li­zują wiek patrioty w chwili wyko­na­nia wyroku śmierć.

 

I 170x200 Joong Gun