Hwa Rang

Hwa-Rang

29 ruchów

Jest to nazwa dobro­wol­nej for­ma­cji woj­sko­wej sku­pia­ją­cej w swych sze­re­gach “kwiat mło­dzieży”, powsta­łej na początku VII wieku, za cza­sów dyna­stii Silla.

Ilość ruchów nawią­zuje do ówcze­snej 29 dywi­zji eli­tar­nej pie­choty, w któ­rej roz­wi­jano i dosko­na­lono tech­niki walki będące pier­wo­wzo­rem współ­cze­snego TAEKWON-DO.

 

I 170x200 Hwa Rang