Hwa Rang

Hwa-Rang
29 ruchów
Jest to nazwa dobro­wol­nej
for­ma­cji woj­sko­wej sku­pia­ją­cej w swych sze­re­gach “kwiat
mło­dzieży”, powsta­łej na początku VII wieku,
za cza­sów dyna­stii Silla. Ilość ruchów nawią­zuje do ówcze­snej 29
dywi­zji eli­tar­nej pie­choty, w któ­rej roz­wi­jano i dosko­na­lono
tech­niki walki będące pier­wo­wzo­rem współ­cze­snego TAEKWON-DO.


                                 I 170x200 Hwa Rang