Stopnie w Taekwon-Do

TAEKWONDO poziom
ćwi­czą­cego, ozna­czony jest odpo­wied­nim kolo­rem pasa noszo­nym
na stroju do tre­ningu. Celem jest umiej­sco­wie­nie każ­dego
z ćwi­czą­cych na okre­ślo­nym eta­pie opa­no­wa­nia i zagłę­bie­nia TKD.

Zdo­by­wa­nie stopni jest swo­istą rywa­li­za­cją sta­no­wiącą bodziec do inten­syw­niej­szej pracy.
Skala pro­mo­cji dzieli się na 19 stopni: od 10 Kup do 9 Dan. Stop­nie
uczniow­skie roz­po­czy­nają się stop­niem 10 Kup, koń­czą 1 Kup, zaś
stop­nie Dan od 1-szego do naj­wyż­szego 9-tego Dan’a.

Dla­czego w TAEKWONDO naj­wyż­szym stop­niem jest 9 Dan?

Cyfra 9 jest nie tylko naj­wyż­szą liczbą
poje­dyn­czą, jest także wie­lo­krot­no­ścią liczby 3. W kra­jach
wschodu liczba “3” jest bar­dzo sza­no­wana — w ter­mi­no­lo­gii
kore­ań­skiej ozna­cza króla.

Zapi­suje się ją jako trzy poziome kre­ski jedna nad drugą. Górna
linia ozna­cza niebo, środ­kowa śmier­tel­ni­ków, a dolna ziemię.

Wie­rzono, że osoba, która zasłu­żyła się dla swo­jej Ojczy­zny,
ludzi i Boga i zdo­łała dojść do poro­zu­mie­nia ze wszyst­kimi
czyn­ni­kami, może ubie­gać się o tron, sym­bol Króla wygląda jak znak
trójki. Cyfra 3 pomno­żona przez sie­bie daje 9, to dla tego 9 Dan jest
stop­niem “naj­wyż­szym z wysokich”.

Stop­niom uczniow­skim przy­po­rząd­ko­wany jest odpo­wiedni kolor
pasa. Poszcze­gólne kolory pasów zostały wybrane świa­do­mie
i w prze­szło­ści wska­zy­wały na pozy­cję zaj­mo­waną w społeczeństwie.

TAEKWONDO została utrzy­mana hie­rar­chia kolo­rów, a oto ich znaczenie:
                              10kup Stopnie w Taekwon Do

10 cup — biały pas, ozna­cza czy­stość i nie­win­ność adepta, który dopiero zaczął trening;
                              
9kup1 Stopnie w Taekwon Do

9 cup — biały pas z żółtą belką, belka ozna­cza kolejny sto­pień wtajemniczenia;
                              
8kup1 Stopnie w Taekwon Do

8 cup — żółty pas, ozna­cza zie­mię, z któ­rej roślina puściła pędy;
                              
7kup1 Stopnie w Taekwon Do

7 cup — żółty pas z zie­loną belką; 

                              6kup Stopnie w Taekwon Do

6 cup — zie­lony pas, sym­bo­li­zuje wzrost rośliny (rosnące umie­jęt­no­ści ćwiczącego);

                              5kup1 Stopnie w Taekwon Do

5 cup — kolejna belka, tym razem nie­bie­ska na zie­lo­nym pasie;

                              4kup1 Stopnie w Taekwon Do

4 cup — nie­bie­ski pas, ozna­cza niebo, w kie­runku któ­rego roślina roz­ra­sta się w potężne drzewo;

                              3kup1 Stopnie w Taekwon Do

3 cup — nie­bie­ski pas z czer­woną belką;

                              2kup1 Stopnie w Taekwon Do

2 cup — czer­wony pas, ozna­cza nie­bez­pie­czeń­stwo,  wyso­kie umie­jęt­no­ści ćwiczącego;

                              1kup1 Stopnie w Taekwon Do

1 cup — ostatni sto­pień uczniow­ski, czarna belka na czer­wo­nym pasie;

                              1 9dan Stopnie w Taekwon Do

1–9 Dan
— stop­nie mistrzow­skie. To prze­ci­wień­stwo bieli. Sym­bo­li­zuje
bie­głość i doj­rza­łość ćwi­czą­cego oraz mistrzow­skie opa­no­wa­nie
pod­sta­wo­wych tech­nik Taekwon-Do (I Dan). Infor­muje, że jego
posia­dacz jest nie­czuły na strach i ciemność.

 

Oto co ozna­czają poszcze­gólne stop­nie mistrzowskie:
I do III Dan — BOOSABUM NIM (młod­szy Instruktor),
IVVI Dan — SABUM NIM (instruk­tor klasy międzynarodowej),
VII-VIII Dan — SAHYUM NIM (Mistrz),
IX Dan — SASEONG NIM (Wielki Mistrz).