Przykładowe pytania

1. Dla­czego przy wej­ściu i wyj­ściu wyko­nuje się ukłon?

Ukłon jest wyko­ny­wany przy wej­ściu i wyj­ściu z sali tre­nin­go­wej.
Wyraża sza­cu­nek dla Taekwon-do, ćwi­czą­cych oraz samego miej­sca, gdzie odby­wają się tre­ningi.

 

2. Co ozna­cza słowo Taekwon-do?

W dosłow­nym tłu­ma­cze­niu Taekwon-do ozna­cza:
TAE — kop­nię­cie, ude­rze­nie stopą
KWON — ude­rze­nie ręką lub pię­ścią
DO – drogę, filozofię życia

Dla gene­rała Taekwon-do jest?
Walką bez uży­cia broni, wymy­śloną dla celów samo­obrony. Jest sztuką dys­cy­pli­no­wa­nia umy­słu poprzez dys­cy­pli­no­wa­nie ciała.

 

3. Jak się nazywa sala tre­nin­gowa ?

Do Jang

 

4. Jak się nazywa strój w któ­rym ćwi­czysz?

Strój nazywa sie Do Bok i składa się z:
bluzy — Sang –I
spodni — Ha –I
pasa — Ti

 

5. Omów regu­la­min sali:

 • przy wej­ściu i wyj­ściu należy wyko­nać ukłon,
 • uni­kać nie­po­trzeb­nych roz­mów, zacho­wując kon­cen­tra­cję i sku­pie­nie,
 • nie powinno się jeść, palić tyto­niu i spo­ży­wać napo­jów,
 • nie należy nosić obu­wia,
 • bez pozwo­le­nia instruk­tora nie wyko­ny­wać jakich­kol­wiek ćwi­czeń,
 • wszyst­kie uwagi i zapy­ta­nia do instruk­tora kie­ro­wać przed i po tre­ningu,

 

6. Jak się nazywa ojciec Taekwon-do?

Choi Hong Hi

 

7. Policz po kore­ań­sku od 1 do 10:

1) hana
2) tul
3) set
4) net
5) dasot
6 ) yosot
7) ilgop
8) yeodul
9) ahop
1 ) yeoul

 

8. Jaka jest obo­wią­zu­jąca sze­ro­kość pasa, sze­ro­kość belki na nim, ile razy się go prze­wią­zuje wokół pasa i dla­czego?

Pas powi­nien mieć 5 cm sze­ro­ko­ści i 5 mm gru­bo­ści. Sze­ro­kość belki powinna wyno­sić 5 mm i powinna być umiesz­czona w odle­gło­ści 5 cm od końca pasa.
Pas prze­wią­zuje się 1 raz, ponie­waż sym­bo­li­zuje:

 • dąże­nie do jed­nego, obra­nego celu
 • sza­cu­nek i lojal­ność wobec jed­nego mistrza
 • zwy­cię­stwo za pomocą jed­nego ciosu

 

9. Daną formę omów ruch po ruchu, ile posiada ruchów i co sym­bo­li­zuje.

 • SAJU JIRUGI — ude­rze­nie w 4 strony świata
 • SAJU MAKGI — blok w 4 strony świata
 • CHON-JI TUL — 19 ruchów, dia­gram krzyż, dosłowne tłu­ma­cze­nie nazwy układu: “niebo-ziemia”, nazwa sym­bo­li­zuje w Azji stwo­rze­nie, począ­tek świata oraz począ­tek histo­rii czło­wieka. Pierw­sza część układu sym­bo­li­zuje Niebo, druga część sym­bo­li­zuje Zie­mię.

 

10. Jak się nazywa instruk­tor od I do III Dan, od IV do VI, od VII do VIII, a jak mistrz?

I-III Dan, Boosa­bum Nim (młod­szy instruk­tor)
IV-VI Dan, Sabum Nim (instruk­tor)
VII-VIII Dan, Sahyum Nim (mistrz)
IX Dan, Sase­ong Nim (wielki mistrz)

 

11. Co sym­bo­li­zują poszcze­gólne kolory pasów?

 • Biały — sym­bo­li­zuje bez­rad­ność i nie­win­ność począt­ku­ją­cego ucznia, jest on jak biała, nie­za­pi­sana jesz­cze karta papieru
 • Żółty — sym­bo­li­zuje zie­mię z któ­rej roślina kieł­kuje wypusz­cza­jąc pierw­sze pędy i powoli umac­nia­jąc korze­nie będące pod­stawą dal­szego roz­woju ucznia
 • Zie­lony — sym­bo­li­zuje inten­sywny roz­wój rośliny, która wypusz­cza zie­lone pędy tak jak rosnące umie­jęt­no­ści ucznia w Taekwon-do
 • Nie­bie­ski — sym­bo­li­zuje niebo w kie­runku któ­rego roślina pnie się i roz­ra­sta w potężne drzewo, tak jak wzra­stają umie­jęt­no­ści ćwi­czą­cego
 • Czer­wony — sym­bo­li­zuje nie­bez­pie­czeń­stwo, wska­zu­jąc na wyso­kie umie­jęt­no­ści ćwi­czą­cego
 • Czarny — doj­rza­łość i bie­głość ćwi­czą­cego, ozna­cza także iż posiada on mocne pod­stawy do dal­szego zgłę­bia­nia taj­ni­ków Taekwon-do

 

12. Omów pozy­cje:

 • CHARYOT SOGI – pięty złą­czone, palce stóp pod kątem ok. 45%, nogi wypro­sto­wane, ręce lekko ugięte, dło­nie zamknięte w pię­ści odda­lone ok. 30cm. od bio­der, wzrok skie­ro­wany przed sie­bie. W tej pozy­cji wyko­nu­jemy ukłon Kyong Ye pochy­la­jąc się ok. 15 stopni w przód.
 • MOA SOGI – stopy złą­czone, plecy wypro­sto­wane.
 • NARANI SOGI – stopy roz­sta­wione na sze­ro­kość ramion (zewnętrzne kra­wę­dzie) wewnętrzne czę­ści rów­no­le­gle do sie­bie, ręce ugięte w łok­ciach, dło­nie zło­żone w pię­ści na wyso­ko­ści pasa odda­lone 5 cm od sie­bie i 7 cm od brzu­cha, łok­cie bli­sko tuło­wia (ok. 10 cm).
 • GUNNUN SOGI – stopy odda­lone od sie­bie na sze­ro­kość ramion (mie­rzymy od linii cen­tral­nej stóp), prze­su­nięty wzglę­dem sie­bie ok. 1,5 sze­ro­ko­ści ramion (mie­rzymy od pal­ców stopy przed­niej do pal­ców stopy tyl­nej), stopa nogi tyl­nej skrę­cona do 25stopni na zewnątrz, noga tylna wypro­sto­wana w kola­nie, przed­nia ugięta tak by rzepka
  kolana i pięta stopy znaj­do­wały się w pio­nie, cię­żar roz­ło­żony 50%, stopy całą powierzch­nią przy­le­gają do pod­łoża.
 • NIUNJA SOGI –  stopa nogi przed­niej skrę­cona do środka ok. 15 stopni i ugięta w kola­nie jak w pozy­cji Gun­nun Sogi. Stopa nogi tyl­nej skrę­cona także ok. 15stopni w przód lecz od linii bocz­nej (pro­sto­pa­dłej do kie­runku ruchu), noga ugięta w kola­nie tak by rzepka w kola­nie zna­la­zła się w pio­nie z pal­cami stopy. Stopy odda­lone od sie­bie ok. 1,5 sze­ro­ko­ści ramion (od pal­ców stopy przed­niej do zewnętrz­nej czę­ści pięty nogi tyl­nej). Cię­żar ciała 30% na nodze przed­niej, 70% na nodze tyl­nej, tułów w
  kie­runku ruchu.
 • ANNUN SOGI – stopy roz­sta­wione w odle­gło­ści ok. 1.5 sze­ro­ko­ści ramion mie­rząc od wewnętrz­nych kra­wę­dzi, które są rów­no­le­gle do sie­bie, cię­żar ciała roz­ło­żony rów­no­mier­nie, nogi ugięte w kola­nach roz­su­nię­tych na zewnątrz (do linii pal­ców stóp), pięty w jed­nej linii.

 

13. Jak brzmi przy­sięga Taekwon-do?

 • będę bez­względ­nie prze­strze­gał obo­wią­zu­ją­cych zasad Taekwon-do,
 • będę sza­no­wał instruk­tora, wyż­sze stop­nie i innych ćwi­czą­cych,
 • nigdy nie będę nad­uży­wał swo­ich umie­jęt­no­ści,
 • będę bro­nił wol­no­ści i spra­wie­dli­wo­ści,
 • będę uczest­ni­czył w budo­wie poko­jo­wego świata.

 

14. W jakim kie­runku skie­ro­wany jest wzrok pod­czas wyko­ny­wa­nia układu?

Wzrok należy kie­ro­wać w kie­runku, w jakim usta­wiona jest pozy­cja, w jakiej sto­isz, kiedy wyko­nu­jesz ude­rze­nie lub blok.

 

15. Dla­czego przy wyko­ny­wa­niu tech­nik Taekwon-do robi się falę?

Fala umoż­li­wia pełne wyko­rzy­sta­nie czyn­ni­ków mocy tech­nik. Wyko­nu­jąc ją uzy­skuje się zwięk­sze­nie siły oddzia­ły­wa­nia wyko­na­nych tech­nik poprzez mak­sy­malne wyko­rzy­sta­nie masy ciała.

 

16. W jakim mie­ście znaj­duje się sie­dziba ITF, a w jakim OOTKD ITF

Sie­dziba ITF mie­ści się w Beni­dorm (Hisz­pa­nia).
Od 1986r znaj­do­wała się w Wied­niu (Austria).
Przed Wied­niem  – w Toronto (Kanada).
OOTKD ITF ma swoja sie­dzibę w Lublinie.

 

17. Wymień zasady Taekwon-do.

 • Grzecz­ność – Uprzej­mość (Ye Ui)
 • Uczci­wość — Rze­tel­ność (Yom Chi)
 • Wytrwa­łość (In Nae)
 • Samo­kon­trola (Guk Gi)
 • Odwaga (nie­złomny duch) (Baekjool Bool)

 

18. Omów dane kop­nię­cia: np.: ap chagi, yop chagi, dol­lyo chagi.

19. Daną formę omów ruch po ruchu, co sym­bo­li­zuje ile ruchów posiada:

 • DAN-GUN TUL — 21 ruchów, , nazwa układu pocho­dzi od króla, mitycz­nego zało­zy­ciela pań­stwa kore­ań­skiego , w roku 2333 przed nasza erą.
 • DO-SAN TUL — 24 ruchy, pseu­do­nim patrioty kore­ań­skiego Ahn Chang Ho, układ sym­bo­li­zuje jego życie poświę­cone sze­rze­niu edu­ka­cji w Korei oraz walce o nie­pod­le­głość pań­stwa.

 

20. Wymień czyn­niki teo­rii siły:

 • siła reak­cji
 • kon­cen­tra­cja
 • rów­no­waga
 • kon­trola odde­chu
 • szyb­kość
 • masa

 

21. Dla­czego w Taekwon-do ITF są 24 układy for­malne?

„Ja, gen. Choi Hong Hi pozo­sta­wiam ludz­ko­ści „Taekwon-do”, jako ślad po czło­wieku żyją­cym pod koniec XX wieku, 24 układy repre­zen­tu­jące 24 godziny, jeden dzień albo całe moje życie”.

 

22. Podaj datę powsta­nia słowa Taekwon-do oraz datę zało­że­nia Mię­dzy­na­ro­do­wej Fede­ra­cji Taekwon-do:

Ter­min Taekwon-do został przy­jęty jako okre­śle­nie kore­ań­skiej sztuki walki 11.04.1955r. Mię­dzy­na­ro­dowa Fede­ra­cja Taekwon-do ITF powstała 22.03.1966r.

 

23. Jak wygląda Mikul­myo Chagi?

Jest to kop­nię­cie wyko­nane z śli­zgiem na nodze pod­po­ro­wej w kie­runku celu, bez odry­wa­nia stopy od pod­łoża.

 

24. Ile jest stopni uczniow­skich, a ile mistrzow­skich?

Stopni uczniow­skich jest 10, a mistrzow­skich 9.

 

25. Dla­czego przy­zna­wa­nie stopni szko­le­nio­wych w Taekwon-do roz­po­czyna się od 10 Kup, a naj­wyż­szym stop­niem jest 9 Dan?

Zasada roz­po­czy­na­nia stopni kup od 10 i odli­cza­nie do 1 jest pra­dawną tra­dy­cją Wschodu. W ten spo­sób uczeń ma 10 eta­pów do poko­na­nia. Jest 9 stopni mistrzow­skich z tego względu, że liczba 9 jest mnoż­ni­kiem trójki przez samą sie­bie, zaś do trójki przy­wią­zuje się na wscho­dzie szcze­gólne zna­cze­nie. Sta­ro­chiń­ski znak ozna­cza­jący liczbę trzy pisano trzema pozio­mymi liniami. Górna ozna­cza niebo, środ­kowa śmier­tel­ni­ków, dolna zie­mię.

 

26. Pokaż powierzch­nię Ap Joomuk i Dung Joomuk.

 • Ap Joomuk — przed­nia powierzch­nia zamknię­tej pię­ści.
 • Dung Joomuk — wierzch zamknię­tej pię­ści.

 

27. Podaj 7 sekre­tów Taekwon-do:

 1. każdy ruch ma swój cel, spo­sób wyko­na­nia i meto­dykę naucza­nia, które należy znać i zawsze o nich pamię­tać;
 2. odle­głość oraz kąty ude­rzeń i blo­ków powinny być tak dobrane, by zapew­niały jak naj­więk­szą sku­tecz­ność;
 3. ruch roz­po­czy­namy ruchem wstecz­nym (zama­chem), roz­po­czę­tego ruchu nie zatrzy­mu­jemy;
 4. każdy ruch wymaga jed­nego wyde­chu z wyjąt­kiem ruchów połą­czo­nych, wydech powi­nien być jak naj­krót­szy i roz­po­czy­nać się z dol­nej czę­ści brzu­cha;
 5. pod­czas przy­go­to­wa­nia do wyko­na­nia ruchu, ramiona i nogi powinny być odpo­wied­nio ugięte oraz roz­luź­nione, zapewni to utrzy­ma­nie rów­no­wagi, a także płyn­ność i har­mo­nię w prze­biegu ruchu;
 6. fala dodaje ruchowi siły, w każ­dym ruchu wyróż­niamy trzy rodzaje linii, po któ­rych prze­miesz­cza się śro­dek cięż­ko­ści ciała;
 7. wydech, ruch rąk i nóg muszą być zakoń­czone jed­no­cze­śnie w tym samym momen­cie, w każdy ruch należy anga­żo­wać całe ciało i siłę;

 

28. Daną formę omów ruch po ruchu, co sym­bo­li­zuje, ile posiada ruchów:

 • WON-HYO TUL — 28 ruchów, nazwa układu pocho­dzi od nazwi­ska mni­cha bud­dyj­skiego żyją­cego w VII wieku naszej ery za cza­sów dyna­stii Silla. dopro­wa­dził do przy­ję­cia bud­dy­zmu jako głów­nej reli­gii w Korei za pano­wa­nia króla Moon Moo.
 • YUL-GOK TUL — 38 ruchów, nazwa układu pocho­dzi od pseu­do­nimu wiel­kiego filo­zofa i uczo­nego Yil, zwa­nego ” Kon­fu­cju­szem Korei”. trzy­dzie­ści osiem ruchów układu sym­bo­li­zuje miej­sce uro­dze­nia na 38 stop­niu sze­ro­ko­ści geo­gra­ficz­nej. Zarys dia­gramu odpo­wiada zna­kowi alfa­betu sym­bo­li­zu­ją­cemu uczo­nego lub filozofa.
  Dia­gram Yul-Gok Tul: ——— | | ————- | |

 

29. Pokaż pozy­cję Moa Junbi Sogi A, B, C, D i powiedz, w jakiej odle­gło­ści od ciała znaj­dują się ręce w każ­dej z nich?

 • Moa Junbi Sogi A – lewa dłoń obej­muje prawą pięść przed nosem w odle­gło­ści ok. 30cm
 • Moa Junbi Sogi B — lewa dłoń obej­muje prawą pięść przed pęp­kiem w odle­gło­ści ok. 15cm
 • Moa Junbi Sogi C — lewa dłoń spo­czywa na pra­wej przed pod­brzu­szem w odle­gło­ści ok. 10cm
 • Moa Junbi Sogi D — obie pię­ści znaj­dują się po bokach ciała w odle­gło­ści ok. 30cm od powierzchni ud

 

30. Pokaż pozy­cję Gubu­ryo Sogi i powiedz, ile stopni jest zgięta w kola­nie noga znaj­du­jąca się w powie­trzu?

W pozy­cji tej noga ode­rwana od pod­łoża jest zgięta w kola­nie tak, by jej stopa zna­la­zła się przy kola­nie nogi pod­po­ro­wej.

 

31. Kiedy w pozy­cji Kyocha Sogi stopę sta­wiamy przed nogą pod­po­rową, a kiedy za nią?

W Kyocha Sogi sta­wiamy stopę przed nogą pod­po­rową, gdy wyko­nu­jemy tech­nikę for­malną z kro­kiem z poprzed­niej pozy­cji, zaś sta­wiamy stopę za nogą pod­po­rową, gdy wyko­nu­jemy tech­nikę boczną lub pół boczną ze sko­kiem z poprzed­niej techniki.

 

32. Jak wyko­nu­jemy Sambo Mat­sogi przy dużej róż­nicy wzro­stu ćwiczących?

Wyż­szy ćwi­czący zastę­puje pozy­cję Gun­nun Sogi pozy­cją Niunja Sogi.

 

33. Na jaką wyso­kość kopie się Ap Chagi w kolej­nych ukła­dach formalnych?

 • Do-San Tul = Kaunde
 • Won-Hyo Tul = Naj­unde
 • Yul-Gok Tul = Naj­unde
 • Joong-Gun Tul = Naj­unde
 • Toi-Gae Tul = Kaunde, Naj­unde
 • Kwang-Gae Tul = Kaunde

 

34. Pokaż tech­nikę Ap Pal­kup Tulgi i Dwit Pal­kup Tulgi.

Ap Pal­kup Tulgi jest tech­niką ude­rze­nia łok­ciem w przód w pozy­cjach fron­tal­nych. Przed­ra­mię ręki ude­rza­ją­cej usta­wione jest poziomo przed pier­sią uderzającego Dwit Pal­kup Tulgi jest tech­niką ude­rze­nia łok­ciem w tył w pozy­cjach frontalnych

 

35. Opisz pozy­cję:

 • GOJUNG SOGI – pozy­cja podobna do Niunja Sogi lecz cię­żar ciała roz­ło­żony jest rów­no­mier­nie na obie nogi, a dłu­gość pozy­cji mie­rzymy od pal­ców stopy przed­niej
  do dużego palca stopy tyl­nej
 • SASUN SOGI – pozy­cja podobna do Annun Sogi tylko palce stopy tyl­nej są na linii pięty stopy przed­niej
 • KYOCHA SOGI – nogi ugięte w kola­nach, cię­żar na nodze, któ­rej stopa całą powierzch­nią przy­lega do pod­łoża, druga noga oparta sta­wem małego palca o pod­łoże, umiej­sco­wiona przed lub za stopą pod­po­rową. Pod­czas wyko­ny­wa­nia przejść w tej pozy­cji stopę opie­ramy przed nogą pod­po­rową (na wyso­ko­ści pal­ców), przy prze­sko­kach — za nogą pod­po­rową, na wyso­ko­ści pięty
 • GUBURYO SOGI – jest to pozy­cja na jed­nej nodze. Noga pod­po­rowa ugięta w kola­nie (rzepka i palce stopy w pio­nie), bokiem w kie­runku prze­ciw­nika. Noga druga mocno ugięta, pięta na wyso­ko­ści kolana nogi pod­po­ro­wej, palce stopy pod­cią­gnięte do góry, kolano w kie­runku prze­ciw­nika, tułów lekko bokiem
 • WAEBAL SOGI – jest to pozy­cja na jed­nej nodze. Noga pod­po­rowa pro­sta, stopa usta­wiona pal­cami do przodu. Druga noga ugięta w kola­nie skie­ro­wana także w przód, pięta na wyso­ko­ści kolana nogi pod­po­ro­wej, palce pod­cią­gnięte w górę
 • DWITBAL SOGI – noga tylna ugięta w kola­nie tak, by rzepka zna­la­zła się w pio­nie z pal­cami stopy, która jest skrę­cona do wewnątrz 15 i obcią­żona całym cię­ża­rem ciała. Stopa nogi przed­niej lekko dotyka pod­łoża przed­nią czę­ścią pode­szwy, jest skrę­cona do wewnątrz 25 i odda­lona na 1 sze­ro­ko­śćra­mion od nogi tyl­nej (mie­rzone od pal­ców stopy przed­niej do pięty stopy tyl­nej)
 • SOOJIK SOGI – obie nogi pro­ste w kola­nach, stopy skrę­cone po 15 do wewnątrz, odda­lone od sie­bie na sze­ro­kość ramion (od pal­ców stopy przed­niej do wewnętrz­nej kra­wę­dzi stopy tyl­nej). Cię­żar ciała 60% na nodze tyl­nej, 40% na nodze przedniej

 

36. Daną formę omów ruch po ruchu, co sym­bo­li­zuje i ile posiada ruchów:

 • JOONG-GUN TUL — 32 ruchy, dia­gram to odwró­cona litera H, nazwa układu pocho­dzi od patrioty kore­ań­skiego Ahn Joong Gun, który zastrze­lił japoń­skiego guber­na­tora, odpo­wie­dzial­nego za przy­ła­cze­nie Korei do Japo­nii w 1910r. Trzy­dzie­ści dwa ruchy tego układu sym­bo­li­zują wiek Joong Guna, w któ­rym został stra­cony.
 • TOI-GYE TUL — 37 ruchów, nazwa układu pocho­dzi od pseu­do­nimu śre­dnio­wiecz­nego naukowca i filo­zofa Yi Huang, żyja­cego XVI wieku n.e.
  Dia­gram Toi-Gye Tul: ——— | | ————- | |

 

37. Wytłu­macz, kiedy pozy­cja Niunja Sogi jest prawa, a kiedy lewa?

Pozy­cja jest prawa, gdy 70% cię­żaru ciała znaj­duje się na pra­wej nodze (tyl­nej), a lewa, gdy odwrot­nie.

 

38. Jak gene­rał Choi Hing Hi podzie­lił walkę tre­nin­gową?

 • Yak­sok Mat­sogi — walka tre­nin­gowa dzieli się na:
  a) walka na trzy kroki — Sambo Mat­sogi
  b) walka na dwa kroki — Ibo Mat­sogi
  c) walka na jeden krok — Ilbo Mat­sogi
 • Ban Jayu Mat­sogi — pół­wolna walka tre­nin­gowa
 • Jayu Mat­sogi — wolna walka tre­nin­gowa z różną liczbą prze­ciw­ni­ków
 • Mobum Mat­sogi — poka­zowa walka tre­nin­gowa
 • Bal Mat­sogi — nożna walka tre­nin­gowa
 • Yak­sok Chaju Mat­sogi — aran­żo­wana wolna walka tre­nin­gowa z różną liczbą
  prze­ciw­ni­ków

 

39. Wymień wszyst­kie powierzch­nie blo­ku­jące i ude­rza­jące w TKD.

 • Son­kal — zewnętrzna kra­wędź dłoni
 • Son­kal Dung — wewnętrzna kra­wędź dłoni
 • Son­ba­dak — wewnętrzna powierzch­nia dłoni
 • Son­dunk — zewnętrzna powierzch­nia dłoni
 • Son­kut — czubki wypro­sto­wa­nych pal­ców dłoni uło­żone:
  – pio­nowo — Sun
  – poziomo, wierz­chem do góry — Opun
  – poziomo, wierz­chem w dół — Dwi­ji­bun
 • Ban­dal­son — wewnętrzna kra­wędź pół­księ­ży­co­wato uło­żo­nej dłoni
 • Son­kal Batang — pod­stawa zewnętrz­nej kra­wę­dzi dłoni

 

40. Podaj auto­bio­gra­fię gene­rała.

 • 9.11.1918 — naro­dziny;
 • 1930 — został wyrzu­cony ze szkoły za udział w wystą­pie­niach anty­ja­poń­skich;
 • 1937 — wyjeż­dża na stu­dia do Japo­nii, w ukry­ciu tre­nuje Taekwon-do, zaś jaw­nie Karate;
 • 7.12.1941 — zostaje wysłany na pla­cówkę Pyon­gy­ang w Korei. Za orga­ni­za­cję ruchu nie­pod­le­gło­ścio­wego zostaje ska­zany na 7 lat wię­zie­nia (tre­nuje tam Taekwon-do);
 • Sier­pień 1945 — wycho­dzi z wię­zie­nia i robi karierę woj­skową;
 • 1948 — zostaje głów­nym instruk­to­rem samo­obrony w eli­tar­nej Ame­ry­kań­skiej Szkole Żan­dar­me­rii, a następ­nie wyjeż­dża do USA na stu­dia;
 • 1954 — sys­te­ma­ty­zuje tech­niki, metody naucza­nia oraz zakłada szkołę Oh Do Kwan;
 • 1955 — po raz pierw­szy ofi­cjal­nie zostaje użyta nazwa Taekwon-do i roz­po­czyna się pro­pa­go­wa­nie tej sztuki walki;
 • 1959 — Choi zostaje pre­ze­sem Kore­ań­skiego Związku Taekwon-do i zastępcą dowódcy II Armii Tae Gu;
 • 1963 — Taekwon-do zostaje zapre­zen­to­wa­nie na poka­zie w sie­dzi­bie ONZ zdo­by­wa­jąc uzna­nie;
 • 22.03.1966 — powstaje Mię­dzy­na­ro­dowa Fede­ra­cja Taekwon-do ITF z sie­dzibą w Seulu;
 • 1967–1972 — to okres podróży Choia po całym świe­cie w celu pro­pa­go­wa­nia Taekwon-do. Zostają opra­co­wane szcze­gó­łowe regu­la­miny rywa­li­za­cji spor­to­wej i roz­gry­wane pierw­sze zawody. Choi orga­ni­zuje semi­na­ria szko­le­niowe;
 • 15.06.2002 — śmierć gene­rała CHOI HONG HI, twórcy Taekwon-do

 

41. Podaj z ilu ruchów składa się poszcze­gólna forma.

 • Chon-Ji Tul – 19
 • Dan-Gun Tul – 21
 • Do-San Tul – 24
 • Won-Hyo Tul – 28
 • Yul-Gok Tul – 38
 • Joong-Gun Tul – 32
 • Toi-Gae Tul – 37
 • Hwa-Rang Tul – 29
 • Choong-Moo Tul – 30

 

42. Co sym­bo­li­zuje nazwa danej formy?

 • Chon-Ji ozna­cza Niebo-Ziemia.
 • Dan-Gun wywo­dzi się od zało­ży­ciela Korei (2333 rok p.n.e.)
 • Do-San jest to pseu­do­nim patrioty kore­ań­skiego.
 • Won-Hyo jest to nazwi­sko mni­cha bud­dyj­skiego żyją­cego w VII wieku.
 • Yul-Gok to pseu­do­nim wiel­kiego filo­zofa i uczo­nego zwa­nego Kon­fu­cju­szem Korei. 38 ruchów układu sym­bo­li­zuje miej­sce uro­dze­nia na 38 stop­niu sze­ro­ko­ści geograficznej.
 • Joong-Gun jest to imię patrioty kore­ań­skiego, który zastrze­lił japoń­skiego guber­na­tora. 32 ruchy sym­bo­li­zują wiek w chwili egze­ku­cji.
 • Toi-Gae neo­kon­fu­cjusz, który uro­dził się na 37 stop­niu sze­ro­ko­ści geograficznej.
 • Hwa-Rang nazwa elitarnych oddziałów wojskowych.
 • Choong-Moo imię projektanta Kobukson – pierwowzoru łodzi pod­wod­nej.

 

43. Daną formę omów ruch po ruchu:

 • HWA-RANG TUL — 29 ruchów, dia­gram to odwró­cona litera H, nazwa układu pocho­dzi on nazwy antycz­nych mło­dych wojow­ni­ków kore­ań­skich któ­rzy mieli 14 — 16 lat tzw. „Kwiat Mło­dzieży”
 • CHOONG-MOO TUL — 30 ruchów, dia­gram to odwró­cona litera H, nazwa układu pocho­dzi od admi­rała Yi Soohg Sin, wyna­lazcy kobuk­sonu antycz­nej pan­cer­nej łodzi pod­wod­nej w 1592 r.