Nowy czarny pas! (11.03.2013)

Nowy czarny pas! (11.03.2013)
Wczo­raj (12.03.2013), we Wro­cła­wiu miał miej­sce cen­tralny egza­min na stop­nie mistrzow­skie Taekwon-Do.
W skład komi­sji weszli: Kim Lan IX Dan, Zbi­gniew Bujak VII Dan, Zbi­gniew Semp VI Dan.
31 osób z całej Pol­ski przy­stą­piło do egza­minu na sto­pień I Dan.
Egza­min roz­po­czął się o 8.30 i trwał ponad 5 godzin.
Miło nam poin­for­mo­wać że w gru­pie 18 osób pro­mo­wa­nych zna­lazł się Woj­tek Wit­kow­ski z naszego klubu.
Uzy­sku­jąc wyso­kie noty egza­mi­na­cyjne dołą­czył do grona czar­nych pasów (galeria).

* 07.04 zostały dodane zdjęcia do galerii…
Link do informacji na stronie AETF ( All European Taekwon-Do Federation)

Gra­tu­lu­jemy!

ps.
Gratulacje również dla asystującego w walkach krokowych i samoobronie Krzyśka Kwiatkowskiego oraz dla Damiana Sulżyckiego którego pomoc w przygotowaniach Wojtka była nieoceniona!
Czekamy na kolejne 4 czarne pasy już w grudniu! icon smile Start