Nowy czarny pas! (11.03.2013)

Nowy czarny pas! (11.03.2013)Wczo­raj (12.03.2013), we Wro­cła­wiu miał miej­sce cen­tralny egza­min na stop­nie mistrzow­skie Taekwon-Do.W skład komi­sji weszli: Kim Lan IX Dan, Zbi­gniew Bujak VII Dan, Zbi­gniew Semp VI Dan.31 osób z całej Pol­ski przy­stą­piło do egza­minu na sto­pień I Dan. Egza­min roz­po­czął się o 8.30 i trwał ponad 5 godzin.Miło nam poin­for­mo­wać że w […]

Czytaj dalej